Tietosuojaseloste

 

TIETOSUOJASELOSTE

Laatimispäivä 24.5.2018

1 Rekisterin pitäjä

Sovector Oy (Y-tunnus 2428437-8)
Torppamaankatu 24
21120 Raisio
Puh. 0400 821 144

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikko Hirvonen, toimitusjohtaja
Torppamaankatu 24
21120 Raisio
Puh. 0400 821 144
mikko.hirvonen@sovector.fi

3 Rekisterin nimi

Sovector Oy:n asiakas – ja uusasiakashankinnan rekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

5 Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja: Nimi, yritys, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot.

6 Tietolähteet

Rekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyiltä itseltään käyttämällä apuna tämän sivuston lomakkeita.

7 Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9 Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 4. määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tiedot poistetaan rekisteristä sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jonka aikana on kulunut 12 kuukautta säilytystarpeen päättymisestä.

10 Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat Suomessa lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

11 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta tai tietojen poistoa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.